رفع چروک دور چشم

در بافت دور چشم با افزایش سن تغییراتی ایجاد می شود که میتوان آنها را بشرح زیر دسته بندی کرد :

• چروکها ی شعاعی کناره ی خارجی چشم یاچروکهای پنجه کلاغی

• چروکهای ریزدر زیرچشم که گاه تا روی گونه ها ادامه دارند

• شل وآویزان شدن وچروک پوست پلک بالا وپایین

• گودرفتگی چشم بدلیل تحلیل بافت چربی اطراف چشم

• دربرخی افرادتیرگی دور چشم نیز به مشکلات فوق اضافه میشود

برای درمان چین و چروک صورت و