رفع چروک دور چشم

در بافت دور چشم با افزایش سن تغییراتی ایجاد می شود که میتوان آنها را بشرح زیر دسته بندی کرد : • چروکها ی شعاعی کناره ی خارجی چشم یاچروکهای پنجه کلاغی • چروکهای ریزدر زیرچشم که گاه تا روی گونه ها ادامه دارند • شل وآویزان شدن وچروک پوست پلک بالا وپایین • گودرفتگی […]