پاکسازی پوست

بعضی اوقات وقتی جلوی آینه دقیق به پوستمان نگاه می کنیم به دانه های سرسیاه ریزی بر روی بینی و گاهی گونه ها بر می خوریم که پوستمان را از شفافیت و صافی خارج ساخته و کدر نشان می دهد.می توان با یک پاکسازی پوست صورت ساده این دانه های سیاه و جوشهای زیر پوستی مرده را پاک کرد و به پوست شادابی بخشید.

مراحل پلینگ پوست

1- بخور دادن : اولین مرحله برای پاکسازی پوست صورت بخور دادن و آماده سازی پوست برای پاکیزگی است.به